Všeobecné podmienky používania portálu

Všeobecné podmienky používania portálu

www.naihrisko.sk

(ďalej ako „VPP“)

 1. Úvodné ustanovenia

  1. VPP upravujú práva a povinnosti občianskeho združenia NAŠE DVORY 2015, so sídlom Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 42 174 775 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) a tretích osôb, ktoré sa rozhodnú pre použitie internetového portálu www.naihrisko.sk (ďalej ako „užívateľ“ a „portál“).

  2. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa riadi týmito VPP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „OZ“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak prevádzkovateľ a užívateľ v jednotlivom prípade uzatvoria samostatnú zmluvu v súvislosti s používaním portálu, podmienky takejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VPP.

 1. Registrácia užívateľa a prístup užívateľa na portál

  1. Používanie určitých funkcionalít portálu (napr. pridávať, editovať údaje a zúčastňovať sa diskusií) prevádzkovateľ umožní len registrovanému užívateľovi.

  2. Registrácia je bezplatná.

  3. Pri registrácii je užívateľ povinný v registračnom formulári uviesť všetky údaje označené hviezdičkou (t.j. *), uvedenie údajov bez označenia hviezdičkou je dobrovoľné. Užívateľ pred definitívnym dokončením registrácie (kliknutím na políčko s textom „registrovať“) vyplnené údaje skontroluje. Po odoslaní správne a úplne vyplneného registračného formulára bude na e- mailovú adresu užívateľa zaslaná notifikačná správa s aktivačným kódom pre aktiváciu užívateľského účtu. Po aktivácii účtu sa bude užívateľ na portál prihlasovať s užívateľským menom a heslom, ktoré zadal pri registrácii.

  4. Okrem možnosti registrácie užívateľa na portál podľa bodu 2.3 VPP umožní prevádzkovateľ užívateľovi používanie funkcionalít portálu podľa bodu 2.1 VPP aj prostredníctvom užívateľského konta na sociálnej sieti www.facebook.com. V takomto prípade sa užívateľ neregistruje na portál podľa pravidiel bodu 2.3 VPP, ale pri prvom prihlásení sa na portál prostredníctvom konta na sociálnej sieti www.facebook.com kliknutím na políčko s textom „Prihlás sa cez Facebook“, potvrdí prepojenie svojho konta na sociálnej sieti www.facebook.com s užívateľským účtom na portáli. Následne môže užívateľ používať funkcionality portálu podľa bodu 2.1 VPP prostredníctvom prihlásenia sa na svoje konto na sociálnej sieti www.facebook.com.

  5. Užívateľ je povinný pri registrácii pravdivo, úplne a správne uviesť údaje vyžadované v registračnom formulári. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by užívateľovi vznikli v dôsledku uvedenia nepravdivých, neúplných alebo nesprávnych údajov zo strany iného užívateľa.

  6. Odoslaním registračného formulára užívateľ potvrdzuje, že:

   1. si prečítal a oboznámil sa so znením týchto VPP, ďalšími podmienky používania portálu zverejnenými na portáli v znení platnom k momentu odoslania registračného formulára a súhlasí s nimi;

   2. údaje uvedené v registračnom formulári sú pravdivé, úplné a správne;

   3. pri používaní portálu bude v plnom rozsahu dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky;

   4. súhlasí so spracovaním osobných údajov a ďalších údajov uvedených v registračnom formulári pre potreby prevádzkovateľa a zároveň odoslaním registračného formulára udeľuje prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári v informačnom systéme prevádzkovateľa za účelom práv a povinností podľa VPP a za účelom ponúkania služieb a produktov prevádzkovateľa, zasielaní informácií o činnosti prevádzkovateľa, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas užívateľ udeľuje na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa. užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  7. Užívateľ vo vlastnom záujme chráni svoje prihlasovacie údaje, aby nedošlo k ich zneužitiu treťou osobou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie údajov.

 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa

  1. Prevádzkovateľ je oprávnený ktorémukoľvek užívateľovi odmietnuť alebo obmedziť prístup na portál, a to podľa pravidiel nižšie alebo aj bez udania dôvodu.

  2. Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré môže zasahovať do bezpečnosti portálu, alebo ju inak zneužívať alebo do používania portálu zo strany iných užívateľov. Užívateľ nesmie portál využívať na rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov).

  3. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek upozorniť prevádzkovateľa kontaktným formulárom na príspevky, ktoré považuje za v rozpore s pravidlami týchto VPP.

  4. Užívateľ berie na vedomie prepojenie portálu so sociálnou sieťou www.facebook.com a súhlasí so zverejnením svojich príspevkov do diskusií alebo akéhokoľvek iného obsahu, ktorý zverejní na portáli, na tejto sociálnej sieti.

  5. Prevádzkovateľ portál prevádzkuje v dobrej viere s cieľom poskytnúť priestor pre čo najlepšiu prezentáciu detských ihrísk. Nakoľko prevádzkovateľ nemá možnosti sám mapovať detské ihriská, umožňuje užívateľovi operatívne ho informovať o nesprávnych informáciách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zverejnených na portáli. V prípade, ak užívateľ zistí rozpor medzi informáciou zverejnenou na portáli a skutočnosťou, je užívateľ oprávnený o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa kliknutím na text s políčkom „nahlásiť chybné informácie“ alebo prostredníctvom funkcie „editovať údaje“. Obe funkcie užívateľ nájde pri každom profile ihriska. Prevádzkovateľ zabezpečí nápravu bez zbytočného odkladu po doručení informácie podľa predchádzajúcej vety.

 1. Pravidlá diskusie a obsahu zverejňovaného užívateľom

  1. Prevádzkovateľ umožní pridávať, editovať údaje a zúčastňovať sa diskusií len registrovanému užívateľovi. Rozsah úkonov, ktoré bude môcť na portáli zrealizovať len registrovaný užívateľ je prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia meniť.

  2. Užívateľ je na diskusnom fóre a pri akejkoľvek svojej aktivite na portáli povinný dodržiavať pravidlá podľa toho článku VPP.

  3. V diskusiách na portáli a pri zverejňovaní akéhokoľvek obsahu na portáli užívateľom je zakázané:

   1. zverejňovať vedome nepravdivé alebo nesprávne alebo neúplné informácie;

   2. zverejňovať vulgárne, pornografické alebo inak spoločensky nevhodné príspevky;

   3. prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovanie;

   4. vkladať opakujúce sa príspevky, v ktorých užívateľ prezentuje svoj názor, komerčnú informáciu, odkaz na internetové stránky, alebo iný obsah;

   5. prezentovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb;

   6. porušovať práva duševného vlastníctva akýmkoľvek spôsobom;

   7. propagovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky;

   8. uvádzať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej alebo právnickej osoby;

   9. zverejňovať obchodné informácie, prezentovať akékoľvek komerčné produkty a aktivity. V prípade záujmu o inzerciu na portáli, je užívateľ oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa cez kontaktný formulár;

   10. používať cudziu identitu, napríklad vystupovať v mene verejne známej osoby alebo v mene prevádzkovateľa.

  4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah diskusných príspevkov alebo akéhokoľvek obsahu zverejneného na portáli užívateľom. Príspevky v diskusii alebo akékoľvek iné sú osobnými názormi užívateľa a nevyjadrujú názor prevádzkovateľa. Užívateľ je za zverejnený obsah plne zodpovedný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

  5. Užívateľ vyhlasuje, že akýkoľvek obsah, ktorý publikuje na portáli, zverejňuje rešpektujúc príslušné práva duševného vlastníctva (napr. autorské práva). V prípade, ak zverejnením príspevku užívateľ neoprávnene zasiahne do práv duševného vlastníctva tretej osoby, užívateľ sa zaväzuje vysporiadať akékoľvek nároky tretej strany v súvislosti s neoprávneným zásahom vrátane tých, ktoré tretia strana vznesie proti prevádzkovateľovi.

  6. Užívateľ berie na vedomie, že zverejnenie nových alebo editovaných ihrísk na portáli podlieha predchádzajúcej revízii prevádzkovateľa. Príspevky, ktoré podliehajú revízií prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety, prevádzkovateľ reviduje a následne zverejňuje výlučne podľa vlastného uváženia.

  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmazanie akéhokoľvek diskusného príspevku, ktorý považuje za nevhodný alebo v rozpore s pravidlami podľa tohto článku VPP. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo dočasne zablokovať prístup alebo zrušiť registráciu tomu užívateľovi, ktorý pravidlá diskusií porušuje na portáli systematicky alebo pravidelne.

  8. V prípade, ak užívateľ konaním v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo týmto VPP spôsobí prevádzkovateľovi akúkoľvek škodu, užívateľ sa zaväzuje bezodkladne na výzvu prevádzkovateľa odoslanú na emailovú adresu užívateľa uvedenú v registračnom formulári nahradiť prevádzkovateľovi spôsobenú škodu v plnom rozsahu.

 1. Ukončenie registrácie a dočasné prerušenie používania portálu

  1. Ukončiť registráciu na portáli je možné zrušením registrácie zo strany užívateľ alebo zo strany prevádzkovateľa (bod 4.6 VPP). Prevádzkovateľ zašle užívateľovi správu o zrušení registrácie na e-mailovú adresu užívateľa/Klienta s uvedením dôvodov zrušenia registrácie.

  2. Prevádzkovateľ má právo dočasne zablokovať prístup užívateľa k portálu podľa vlastného uváženia. O tejto skutočnosti prevádzkovateľ informuje užívateľa správou na e-mailovú adresu užívateľa spolu s uvedením dôvodov prerušenia užívania portálu a lehoty, počas ktorej je užívateľ povinný odstrániť vytýkané nedostatky. Ak užívateľ tieto nedostatky v uvedenej lehote neodstráni, prevádzkovateľ má právo zrušiť registráciu užívateľa na portáli.

  3. Prevádzkovateľ je oprávnený z interných dôvodov na primeranú dobu obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb napr. z dôvodu údržby, opravy, realizovania zmien a úprav podporných technických systémov a pod.

 1. Záverečné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, resp. ušlý zisk, ktorá užívateľovi vznikne v súvislosti s používaním služieb portálu, neautorizovaným prístupom k jeho účtu, alebo v dôsledku akýchkoľvek zmien, ktoré iný užívateľ uskutoční na svojom účte alebo na portáli, a to ani v prípade, ak užívateľ oznámil prevádzkovateľovi pravdepodobnosť vzniku tejto škody.

  2. Prevádzkovateľ neručí za akékoľvek výpadky, poruchy, oneskorenia, výmazy, chybné prenosy alebo výpadky akéhokoľvek technického systému zabezpečujúceho funkčnosť portálu. Užívateľ berie na vedomie, že dostupnosť služieb je závislá od technického zabezpečenia sieťových a iných služieb poskytovaných tretími osobami.

  3. Akékoľvek použitie portálu ako celku alebo jeho častí, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.

  4. VPP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VPP (ďalej ako „zmena“). Zmenu prevádzkovateľ zverejní na internetovej stránke www.naihrisko.sk najneskôr päť (5) dní pred účinnosťou zmeny.