Magazín

Bezpečné detské ihrisko si vyžaduje reálne riešenie I.

Detská bezpečnosť a povinnosti zriaďovateľa

Detské ihrisko je miesto nadväzovania prvých sociálnych a „pracovných“ kontaktov malých detí. Tvorba tohto priestoru si preto zaslúži pozornosť a vážnosť rovnako ako nákupné centrá, banky či iné veľké stavby dospelých. Deti najmä v mladšom veku nemajú ešte schopnosť predvídať riziká ani odhadnúť nebezpečenstvo a správať sa tak, aby im predchádzali.

Je preto zodpovednosťou nás dospelých, aby sme deťom pripravili pre hru prostredie estetické, motivujúce a predovšetkým bezpečné. Úrazu sa často krát nedá zabrániť. Dodržaním pravidiel bezpečnosti vieme aspoň predísť úrazom vážnym, s trvalými následkami, či fatálnym. Na vážnosť tejto témy a potrebu uvedomiť si zásady správnej tvorby  a následne údržby detských ihrísk  upozorňujú aj stále častejšie kontroly tejto časti verejných priestranstiev zo strany SOI. Výsledky sú zatiaľ, žiaľ, vo väčšine prípadov alarmujúce.

Dnes každý nový herný prvok inštalovaný na detskom ihrisku musí spĺňať podmienky normy EN 1176 a EN 1177, čo znamená, že musí mať buď certifikát alebo prehlásenie o zhode (zhode s normou) . Podmienky bezpečnosti, na ktoré uvedené normy kladú dôraz, vychádzajú z dlhoročných skúseností a štatistických sledovaní charakterov úrazov na detských ihriskách. Je preto namieste nepodceňovať ale dodržiavať ich. Výrobcov je mnoho, ceny sú rôzne, každý tvrdí, že práve jeho výrobky sú najlepšie, certifikáty vedia preukázať aj na herné zostavy z menej kvalitných a trvanlivých, a teda lacnejších materiálov...

Ako sa v tom vyznať a správne rozhodnúť? Navyše keď na ihrisko máme obmedzené množstvo financií?

Pri plánovaní detského ihriska je dobré uvedomiť si v akom režime a kým bude ihrisko navštevované. Verejný priestor prístupný komukoľvek a kedykoľvek je najháklivejší, preto je rozumné zvoliť herné zostavy a prvky z kvalitných, trvanlivých materiálov, s dlhou záručnou dobou a garanciami odolnosti voči vplyvu počasia aj vandalov. Je vhodné všimnúť si tiež váhové obmedzenie pre jednotlivé herné zariadenia. 

Za to, že zostavy a hracie prvky spĺňajú všetky podmienky normy zodpovedá výrobca a následne dodávateľ, ktorý túto skutočnosť dokladá príslušnými certifikátmi pre konkrétne výrobky. Zodpovedný dodávateľ nedopustí, aby prvky detského ihriska boli nainštalované neodborne. Na prvky detského ihriska sa rovnako ako na každý iný tovar vzťahuje záruka. Kvôli ušetreným peniazom za inštaláciu svojpomocou a prípadným takto vzniknutým chybám by bolo škoda o záruku prísť. Pri neodbornej inštalácii reálne hrozí, že hracie zostavy budú veľmi skoro pre deti nevhodné a nebezpečné. Menej kvalitné (lacnejšie) ihriská si vyžadujú aj častejšie opravy a náročnejšiu údržbu, často krát výmenu komponentov či celých prvkov už po pomerne krátkej dobe. Zatiaľ čo menej kvalitné ihriská stále dookola opravujeme, kvalitnejšie ihriská môžeme postupne dopĺňať a budovať. Štandardná záruka v zmysle Obchodného zákonníka je dva roky. Výrobcovia kvalitných detských ihrísk však poskytujú záruku aj na dlhšie obdobie. Preto je dobré pri výbere dodávateľa zvážiť aj  tento fakt.

Po otvorení detského ihriska je prevádzkovateľ zodpovedný za všetky chyby, ktoré na ihrisku vzniknú a tiež za prípadné úrazy, ktoré sa na ihrisku stanú. Tabuľka s upozornením „Hra na vlastné nebezpečenstvo“ či iné podobné „okrasy“ na ihrisko v žiadnom prípade nepatria. Povinnosťou a zodpovednosťou zriaďovateľa/správcu ihriska je preto pravidelne kontrolovať, či všetky prvky ihriska sú v poriadku a v prípade akejkoľvek chyby túto ihneď hlásiť dodávateľovi ihriska a zabezpečiť nápravu čo najskôr. Samozrejmosťou by mala byť aj pravidelná odborná údržba, ktorú je potrebné objednať si u dodávateľa. Vhodné je dohodnúť si túto službu aspoň raz do roka a naplánovať si na ňu aj peniaze. Vďaka pravidelnej odbornej údržbe bude ihrisko plnohodnotne slúžiť aj niekoľkým generáciám detí.

Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať stav bezpečnostného povrchu a dohrabať sypké materiály tam, kde ho deti hrou prirodzene odhrnú (najčastejšie pod hojdačkami, lanovkami, okolo kolotočov...). Denné udržiavanie čistoty na ihrisku by malo byť samozrejmosťou. Skúsenosť hovorí, že je to vždy boj o to, kto dlhšie vydrží – či tí, ktorí na ihrisku robia neporiadok a snažia sa pokaziť čo sa dá, alebo tí, ktorí sa o upravenú vizáž a bezchybnosť ihriska starajú :o).

 

Mgr. Jana Juríková
O.Z. Naše dvory 2015

Článok bol uverejnený v časopise Materské centrá, III/2012